Naar een groen verdienmodel in de Veenkoloniën

Naar een groen verdienmodel voor de Veenkoloniën
ANOG en Agrarische Natuur Drenthe, U.A. zijn een samenwerking aangegaan in het kader van het EIP. De (herziene) beschikking is op 17 januari ontvangen. Vorig jaar is besloten een aantal sub-lijnen vervroegd op te starten, Sl1, 3 en 7 zijn inmiddels afgerond/geschreven en een tweetal in POP3 aanvraag gegaan.
Er liggen allerlei kansen voor de landbouw in de Veenkoloniën om een groen verdienmodel te realiseren, wat goed is voor de boer en zijn ecologische en maatschappelijke omgeving. In het project wordt een aantal kansen uitgewerkt tot een set aan samenhangende projectvoorstellen en wordt een netwerk van partners opgebouwd.
Aanleiding:
De huidige sector is sterk gericht op grootschalige en efficiënte teelt en verwerking van grondstoffen (zetmeel, suiker, brouwgerst). Een ontwikkeling naar alternatieve ketens en verbreding naar humane consumptie, veevoer, energie en maatschappelijke diensten is economisch en maatschappelijk relevant. Er zijn in en buiten de Veenkoloniën allerlei initiatieven, die soms stranden door een eenzijdige gerichtheid op de productie. Echter, de marktontwikkeling en de infrastructuur moet gelijk opgaan met de ontwikkeling van de productie. Het ontwikkelen van een regionale voedselstrategie met de grotere bevolkingskernen in de omgeving zou dit proces kunnen stimuleren.
Vraagstelling:
hoe kunnen nieuwe teelten en ketens (veevoer, humane consumptie, groene grondstoffen, maatschappelijke diensten) een bijdrage leveren aan het inkomen van de boer, een gezond teeltsysteem, maatschappelijke doelen en de regionale economie? Welke gewassen passen goed in het bouwplan, wat is de marktpotentie en wat is de haalbaarheid van de businesscase? Kan een regionale voedselstrategie worden ontwikkeld?
– Grootschalige produktie van bulkgoederen is gelukkig geen doel op zich; het is meer een overlevingsstrategie opgedrongen door externe factoren. Als er een markt ontwikkeld kan worden en structuren volgen zou er dan plaats zijn voor de teelt van produkten voor de regionale markt en voor het creëeren van lokale werkgelegenheid in de produktie en verwerking?

Tijdspad (globaal) :

-netwerkvorming 1e kwart 2018
-1e netwerkbijeenkomst 1e kwart 2018
-2e netwerkbijeenkomst 2ee kwart 2018
-Uitwerking projectvoorstel, partnerkeuze en toetsing
3e kwart 2018
– Afstemming 3e kwart 2018

error: Mocht je informatie willen ontvangen, neem dan contact met mij op.
nl_NLDutch